Kies jouw land.

Kwaliteit gegarandeerd

We streven naar kwaliteitsvolle producten. Hiervoor testen we onze producten zowel intern als bij externe partners. Mocht er iets fout zijn met het product, dan nemen we hierin onze verantwoordelijkheid. Om optimaal van een vloer te kunnen genieten moet het product van optimale kwaliteit zijn, moet het volgens de regels van de kunst geïnstalleerd worden en moet hij ten slotte goed onderhouden worden.

hero garantievoorwaarden

Onze productgarantie voor parket

 • Residentieel gebruik: 20 jaar

 • Commercieel gebruik: 10 jaar

Onze garantievoorwaarden voor parket

 • De fabrikant is verantwoordelijk voor verborgen gebreken in materialen of fabricage.

 • De garantie loopt vanaf het tijdstip van de aankoop van het product. De factuur geldt als bewijsmiddel. De garantie is enkel geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

 • De vloer dient correct geplaatst te zijn volgens de bovenstaande voorschriften. De garantie wordt verleend bij normaal gebruik. Vochtige en natte ruimtes zijn uitgesloten van garantieverstrekking.

 • Vloerstroken met zichtbare gebreken mogen in geen geval geplaatst worden. Deze kunnen binnen de veertien dagen na vaststelling kosteloos omgeruild worden bij uw verdeler. Wanneer stroken met zichtbare gebreken in de vloer verwerkt zijn, valt dit niet onder deze garantiebepalingen.

 • Abnormale slijtage valt wel onder deze garantie. Uitgesloten zijn: krassen, impactschade, vochtschade, gevolg-schade, beschadigingen door verkeerd gebruik of onderhoud, ongelukken.

 • Wanneer u meent een gebrek aan uw vloer te hebben, dat onder de voorwaarden van deze garantiebepalingen valt, dient u dit binnen de 14 dagen na het vaststellen van deze schade schriftelijk mee te delen aan uw verdeler samen met een kopie van de aankoopfactuur.

 • De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde vloerdelen, dus niet op arbeidsloon, bijkomende materialen en alle andere gevolgschade.

 • Bij een geschil voortvloeiend uit de garantie kan elk van de partijen een beroep doen op een onafhankelijke deskundige, welke een bindend advies uit zal brengen. Bij toepassing van deze clausule dienen de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden overeengekomen.

 • De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht.

 • Ingeval van toekenning van de garantie zullen de defecte vloerdelen worden vervangen. Mocht het betreffende product niet meer leverbaar zijn dan zal voor een gelijkwaardig alternatief worden gezorgd.

Garantie uitsluitingen

 • Indien de vloer niet is gelegd volgens de leginstructie.

 • De gebreken reeds zichtbaar waren voor het leggen van de vloer.

 • Defecten en/of gebreken zijn ontstaan door vocht- en/of waterschade dan wel andere oorzaken als gevolg van overmacht.

 • Defecten en/of gebreken zijn ontstaan door verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen en bij gebruik voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is, alsmede het negeren van onderhoudsinstructies of -waarschuwingen.

 • Optische gebreken ontstaan door het vervormen van de panelen door veranderende klimaatomstandigheden, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtageverschijnselen van de afwerklaag.

 • Vlekken of mechanische schade van het oppervlak (deuken, krassen etc.) door onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer, gedurende opslag, en in geval van schade als gevolg van naaldhakken, meubels, stenen, zand, huisdieren etc.

 • Indien de vloer werd geplaatst op een elektrische vloerverwarming. Tenzij er een keuring en schriftelijk akkoord is van Lamett. (voorwaarde: temperatuur aan de oppervlakte mag niet hoger zijn dan 28°C)

 • Indien de vloer werd geplaatst op een “reversibele” vloerverwarming die in de zomermaanden koude afgeeft en daardoor de oppervlaktetemperatuur onder de 18°C daalt.